Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Wydarzenia

freerice-cover-image.jpg
2020-05-31
Finał akcji,, Free rice"

Przez cały rok szkolny nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie „Free rice”, który działa w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, wykorzystując swój angielski do zbierania ziarenek ryżu. Na stronie internetowej akcji znajdowali oni słowo w języku angielskim i cztery propozycje, co to słowo może oznaczać. Następnie wybierali odpowiedź, która według nich jest dobra. Każda prawidłowa odpowiedź oznaczała przekazanie przez sponsorów 10 ziarenek ryżu dla potrzebujących. Po prawej stronie pojawiała się miska, która napełniała się ryżem w zależności od tego, jak uczniowie poradzili sobie z zagadką. Jeśli odpowiadali prawidłowo, dostawali trudniejsze pytanie. Jeśli się pomylili, nic straconego. Następna zagadka była nieco prostsza. Poza tym, w akcji chodziło nie tylko o pomaganie innym, ale też o poprawienie swojego angielskiego (i swojej oceny na koniec roku szkolnego). Akcja trwała przez cały rok szkolny i nie przerwało jej nawet zamieszanie z wirusami. Konkurs wygrała Dominika Kozłowska, a wyróżnienia otrzymały Weronika Żabówka, Asia Majewska oraz p. Agnieszka Matyla.

 

Gratuluję!

 

Ewelina Wącisz


Myj ręce.jpg
2020-05-22
WAŻNE! ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE

w czasie konsultacji, zgodne z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni.

 1. Korzystanie z zajęć w formie konsultacji w szkole, uczniów zdrowych, bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Udostępnienie harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych na stronie internetowej szkoły (lots.pila.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

 3. Obowiązek dezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły.

 4. Wywieszanie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz umieszczenie instrukcji do dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

 5. Obowiązek uwzględniania zasad:

  1. 4 m2 na osobę

  2. 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,

  3. 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

 6. Maksymalna wielkość grupy - 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego, zwiększenie liczby uczniów – nie więcej niż o 2 osoby.

 7. Wyznaczanie stałych sal na konsultacje tej samej grupy.

 8. Ograniczanie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, obowiązek zachowania dodatkowych środków ostrożności.

 9. Według potrzeb, zapewnianie pracownikom i używanie przez nich środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice).

 10. Utrzymywanie czystości w salach do konsultacji, pomieszczeniach sanitarnych, ciągach komunikacyjnych. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 11. Zorganizowanie spotkania dyrekcji z pracownikami – szczególny nacisk kładziony na profilaktykę zdrowotną. Nie przychodzenie do szkoły pracowników chorych.

 12. W miarę możliwości, nie angażowanie w prowadzenie zajęć osób po 60. roku życia.

 13. Ograniczanie pożyczania sobie nawzajem podręczników, przyborów szkolnych przez uczniów.

 14. Wietrzenie sal lekcyjnych, minimum 1 raz na godzinę.

 15. Częste mycie rąk przez uczniów i nauczycieli.

 16. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.


 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. Wyznaczenie pomieszczenia (gabinet lekarski, I piętro), wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, przeznaczonego do odizolowania w nim osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 2. Udostępnienie numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych w sekretariacie szkoły oraz wywieszenie ich na każdym z pięter budynku.

 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, korzystanie ze szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.


 

Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

 1. Informacja o stwierdzeniu objawów chorobowych zostaje bezzwłocznie przekazana do sekretariatu szkoły.

 2. Informacja z sekretariatu zostaje bezzwłocznie przekazana dyrekcji szkoły oraz wykonany zostaje telefon do rodziców ucznia.

 3. Dyrekcja szkoły decyduje o powiadamianiu dalszych instytucji: organ prowadzący, kurator oświaty, stacja sanitarno-epidemiologiczna, służby medyczne.


 

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r.


 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Wprowadza się okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika, każdorazowo będzie zdezynfekowany blat, na którym leżały książki.

4. Przyjęte książki będą odłożone do kartonów. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.

5. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami będzie zachowywany dystans społeczny – nie będzie można tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

6. Po każdym czytelniku będzie dezynfekcja.

7.Jeżeli okładka foliowa na książce będzie przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane będzie wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny, książkę będzie można ponownie obłożyć okładką foliową.


 

PROPOZYCJE ZAPISÓW ORGANIZACYJNYCH I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

1. Nauczyciel bibliotekarz ustali z wychowawcami klas zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadomi rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z regulaminem (zwrot podręczników w kompletach, usuniecie zabrudzonych folii i zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4. Za zagubione lub zniszczone książki i podręczniki ,rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ich odkupienia.

5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu materiałów bibliotecznych, powinien być w maseczce i rękawiczkach.

7.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.


 

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

1. Bibliotekarze są zobowiązani pracować w maseczkach (przyłbicy) i rękawiczkach .

2. Bezpieczna odległość między czytelnikiem a bibliotekarzem wynosić będzie min. 1,5 m.

3. Zapewnione zostanie wietrzenie pomieszczenia bibliotecznego.

4. Regularnie czyszczone będą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty.

5. Czytelnicy nie będą mogli przekraczać wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze.

6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni.


REGULAMIN KONSULTACJI NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

od 25.05.2020 r. – możliwość konsultacji dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i uczniów klas 3 liceum

od 01.06.2020 r. – możliwość konsultacji dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i liceum

DROGI NAUCZYCIELU

 1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

 4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

DROGI UCZNIU

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.


3C.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III c

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS


3B.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III b

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS


3a.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III a

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS


Dawid Warszawski.jpg
2020-04-23
Dawid Warszawski Finalistą Olimpiady Języka Angielskiego

Dawid Warszawski finalistą Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów.

Dzięki temu osiągnięciu, Dawid będzie za rok zwolniony z pisania testu ósmoklasisty z języka angielskiego!!!

Gratulujemy tak wielkiego sukcesu i to już w siódmej klasie!!!


Życzenia Wielkanocne.jpg
2020-04-11
Drodzy Rodzice oraz Sympatycy Liceum Salezjańskiego i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przyjmijcie z serca płynące życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni Wasze życie światłem, pokojem i radością. Niech w obfitości udzieli Wam daru Ducha Świętego, który jest najsłodszym Gościem duszy. Niech błogosławi Wasze domy i rodziny. Niech, mimo dystansu spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi, jednoczy nas jeszce bardziej wokół marzenia ks.Bosko, aby młodego człowieka ukształtować duchowo i intelektualnie.

Z wyrazami  szacunku

Ks. Artur Kucharski

Dyrektor szkoły


men.jpg
2020-03-11
Uwaga! Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach do 24.05.2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie pozostają w domach!

aa.jpg
2020-03-10
Próbne Egzaminy Maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.    https://www.oke.poznan.pl/files/cms/599/20200326_proba_em.pdf

 

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Proponujemy, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – popobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

 w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (15 kwietnia br.). Proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole. Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;

 arkusze próbne, arkusze pokazowe;

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;

 filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii;


aaa.jpg
2020-03-09
Próbnego Egzaminy Ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego,

matematyki

oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. https://www.oke.poznan.pl/files/cms/598/20200326_proba_e8.pdf

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Proponujemy również, aby uczniowie przesłaliswoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.). Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;  przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;  arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;  arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 


IMG_20200309_081042_compress24.jpg
2020-03-08
DZIEŃ KOBIET W 8C

Serdecznie dziękuję za życzenia, pamięć i oraz prezenty, które otrzymałyśmy od Was z okazji Dnia Kobiet.

Dziewczyny z 8C


20200306_131729_resized.jpg
2020-03-07
Wyjście integracyjne 1F
W dniu 06.03.2020 klasa 1F wraz z wychowawcą udała się na Bowling do Hotelu Gromada. Chłopcy zaprosili dziewczęta z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Klasa w miłej atmosferze spędziła czas na aktywnym wypoczynku.
 
Artur Baran

IMG_20200306_121201_compress97.jpg
2020-03-07
Wyjście klasy 1H do "Gralni"

IMG_20200218_114618_compress28.jpg
2020-03-01
Góra Grosza

Podsumowaliśmy właśnie Górę Grosza w naszej szkole! W tym roku szkolnym, w czasie trwania akcji, udało nam się zebrać 396,03 zł. Dziękujemy wszystkim za ofiarność, a wolontariuszom za pomoc w zbiórce oraz podczas liczenia monet!!!

 

Opiekun SKW


banner.jpg
2020-03-01
WIELKOPOLSKA LIGA MATEMATYCZNA

Trwa XI edycja Wielkopolskiej Ligii Matematycznej, której organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zakończyła się I seria, po której Patryk Zubileiwcz, uczeń klasy IIIB, jest na 10 miejscu, a Paweł Felcyn, uczeń klasy IIB, na miejscu 11. Samo znalezienie się na liście rankingowej jest bardzo dużym wyróżnieniem, gdyż zadania ligowe są na bardzo wysokim poziomie zbliżonym do zadań olimpijskich. Przed chłopcami jeszcze dwie serie zadań. Serdecznie gratulujemy.


Bez tytułu.jpg
2020-03-01
Tymon Zajączkowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Dnia 29.02.2020 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego odbył się finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, w którym wzięło udział 27 uczestników. Do etapu ustnego zakwalifikowało się tylko 20 osób z całego województwa wielkopolskiego. Uczeń klasy 7a z naszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, Tymon Zajączkowski został laureatem tego konkursu i dzięki temu jest zwolniony z pisania testu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Gratulujemy osiągnięcia tak wielkiego sukcesu i to już w siódmej klasie!!!


87035820_106707154256068_7710302599466975232_n.jpg
2020-02-24
40 DNI DLA ŻYCIA

"40 Dni dla życia" - to inicjatywa przeniesiona ze środowisk pro- life w Stanach Zjednoczonych. Impulsem do zainicjowania akcji była wizyta Abby Johnson w parafii św. Jana Bosko w Pile. Młodzież skupiona w środowisku Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Pile wraz ze swoimi rówieśnikami z innych szkół podjęła wyzwanie otoczenia modlitwą dwóch intencji: ochronę każdego poczętego człowieka, oraz prośbę o pokój na świecie. Inicjatywa rozpoczyna się o godz. 13.00 w dniu 26.02.2020r. w Środę Popielcową i trwa do 6.04.2020r. do godz.13.00 Niedzieli Palmowej. Akcja polega na nieustannej 24 godzinnej modlitwie. Jak się w nią włączyć?


1. Na stronie http://lots.pila.pl/ zakładce " 40 Dni dla Życia" znajduje się kalendarz pokazujące wolne dni i godziny, które możesz wybrać.


2. Wskazany i wybrany czas na Twoją modlitwę przesyłasz na adres 40dnidlazyciapila@gmail.com lub


3. Dzwonisz pod numer 695 433 919


WYBIERASZ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ!


87182810_872929896482939_1787242900975779840_n.jpg
2020-02-22
Targi Edukacyjne

IMG_20200214_122814 (Kopiowanie).jpg
2020-02-22
Happy St Valentine s Day

patryk.jpg
2020-02-11
SUKCESY MATEMATYCZNE PATRYKA

Patryk Zubilewicz jest uczniem klasy IIIB. Jego największą pasją jest matematyka. To własnie w tej dziedzinie odnosi wiielkie sukcesy. Największym jest udział w II etapie Olimpiady Matematycznej, który odbył się w dniach 7-8 luty. Aby się do niego zakwalifikować Patryk przez wrzesień, październik i listopad musiał rozwiązać 12 zadań, o bardzo wysokim stopniu trudności. Na wyniki tego etapu trzeba czekać do marca.
Ponadto w minionym semestrze brał udział w wielu innych konkursach matematycznych, z powodzeniem kwalifukując się do kolejnych etapów:

 • konkurs o DIAMENTOWY INDEKS AGH - finalista
 • JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY - finalista
 • ZAWODY INDYWIDUALNE obozu naukowego Olimpiady Matematycznej - 8 miejsce
 • konkurs o INDEKS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - finalista
 • konkurs o INDEKS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - czeka na wynik

Patrykowi serdecznie gratulujemy wszystkich sukcesów i trzymamy kciuki za wyniki, na które jeszcze czeka.
Warto też wspomnieć, że oprócz miłości do matematyki, Patryka cechuje wysoka kultura osobista i chęć pomocy innym.