Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Historia

Liceum istnieje od 1 września 1996 r. Jest szkołą katolicką, koedukacyjną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zostało ono włączone przez Kuratorium Oświaty w Pile do ewidencji szkół średnich 13 grudnia 1995 r. Przez pierwsze lata, młodzież odbywała zajęcia w domu katechetycznym przy kościele Św. Rodziny. Od 01 września roku 2000, szkoła znajduje swoją siedzibę w nowym gmachu, który powstał na Osiedlu Staszyce. Liceum działa na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej. W cyklu 3-letnim kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami oraz celami i zadaniami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty i we własnym Statucie.

Liceum pełni funkcję edukacyjno-wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą, stwarzając w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej i zasady życia społecznego warunki do rozwoju intelektualnego, moralnoetycznego, estetycznego i fizycznego wychowanków.

Liceum jest szkołą organizowaną i kierowaną przez Towarzystwo Salezjańskie, wychowujące młodzież zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, postępowych tradycjach narodowych, wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich normach moralnych. Dysponujemy nowym budynkiem szkolnym, dobrze wyposażonymi gabinetami, salą gimnastyczną, biblioteką, aulą szkolną, dwoma pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym. Codziennie czynny jest sklepik, w którym można zjeść smaczny obiad.