Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Regulamin Praw i obowiązków uczniów w SSP klasy 7 i 8

STATUT Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

§ 55

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

  1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki podczas zajęć szkolnych, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

c) sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich osiągnięć i postępów w nauce,

d) szczególnie życzliwego i godnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez pracowników Szkoły,

e) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez Szkołę,

f) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i wyposażenia Szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem,

g) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

h) udziału w życiu Szkoły w miarę swoich potrzeb i możliwości.

2. Uczeń ma obowiązek:

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

b) dbać o bezpieczeństwo i higienę własną i innych uczniów,

c) dbać o dobre imię i mienie Szkoły,

d) podporządkowywać się regulaminom i prawom obowiązującym w Szkole, a także poleceniom pracowników Szkoły,

e) być życzliwym dla otoczenia, pomagać słabszym, sprawy sporne rozwiązywać w porozumieniu z wychowawcą klasy,

f) wyłączać telefon  komórkowy i inne urządzenia podobne w czasie trwania zajęć szkolnych; w przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel może zabrać urządzenia w depozyt i przekazać rodzicom po ich osobistym zgłoszeniu się do Szkoły,

g) szanować innych uczniów i nie stosować wobec nich przemocy.

3. Nieobecność w zajęciach szkolnych może być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie w terminie tygodnia od dnia zakończenia nieobecności pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez jednego z rodziców lub zaświadczenia lekarskiego.

 

§ 59

KARY I NAGRODY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

 

1.Nagrody i kary są częścią składową procesu wychowawczo-edukacyjnego dzieci z (system wzmocnień pozytywnych).

2. Za rzetelną naukę, pracę i wzorową postawę uczeń może uzyskać następujące nagrody i wyróżnienia:

a) ustną lub pisemną pochwałę wychowawcy klasy,

b) ustną lub pisemną pochwałę Dyrektora Szkoły,

c) dyplom,

d) list gratulacyjny dla rodziców, książkę lub inny upominek.

  1. Za naganną postawę i nieprzestrzeganie statutu Szkoły uczeń może być ukarany:

a) pisemną lub ustną naganą nauczyciela lub wychowawcy klasy,

b) pisemną lub ustną naganą dyrektora Szkoły.

4. Informację o udzielonej karze nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
5. Wychowawca informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.
6. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni od powiadomienia:

a) do Dyrektora Szkoły w przypadku kary wymierzonej przez nauczyciela lub wychowawcę,

b) do organu prowadzącego Szkołę w przypadku kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły.

7. Wskazane w poprzednim ustępie organy podejmują decyzję w przedmiocie kary w terminie 14 dni od daty wniesienia odwołania, utrzymując w mocy wymierzona karę lub ją uchylając.

8. Dyrektor Szkoły w sytuacji kiedy uzna, że statut Szkoły został znacznie naruszany może pominąć gradację kar wymierzając uczniowi naganę.