Złote Liceum 2020 - Perspektywy

2019/20

20200618_135813.jpg
2020-06-18
Matura - j. niemiecki, poziom rozszerzony.

20200617_152232.jpg
2020-06-17
Matura - informatyka.

20200617_084425.jpg
2020-06-17
Matura - chemia.

Kangur1.jfif
2020-06-17
Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020

Kategoria Kadet

Mikołaj Hinca – wyróżniony

Kacper Piotrowski - wyróżniony

Stanisław Machowski – wyróżniony

Szymon Musiał – wyróżniony


 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję!

Koordynator konkursu Ewa Buchholz


 


 


 


Amelia Pietrzak.jpg
2020-06-17
Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o konkursach poetyckich na skalę międzynarodową, nie myślałam, że kiedykolwiek wezmę w takim udział. Nie piszę długo, ani też nigdy nie wydawało mi się, aby moja twórczość była wybitna. Jednak miałam wokół siebie wielu ludzi, którzy zachęcali mnie abym tworzyła. Przelewałam więc uczucia na papier z nadzieją, że właśnie tym osobom spodoba się to, co tworzę. Moje wiersze i miniaturki, były kierowane do moich przyjaciół ze szkoły oraz z Klubu Literackiego „Pegazik”. Potem stwierdziłam, że spróbuję swoich sił podczas konkursów i udało mi się odnieść sukces. Otrzymałam wyróżnienie Pierwszym Międzynarodowym Konkursie literackiej Twórczości Młodzieży – „Witkacy. Napisane dzisiaj”, z czego ogromnie się cieszę i staram się dalej tworzyć w nadziei na kolejny sukces i doskonalenie tego co już potrafię. Najważniejszym jest, aby nigdy nie przestawać marzyć o tym, co chce się osiągnąć, ponieważ wszystko jest możliwe.

Amelia Pietrzak


 


20200616_135219.jpg
2020-06-16
Matura - wiedza o społeczeństwie.

20200616_084106.jpg
2020-06-16
Matura - biologia.

20200615_085817.jpg
2020-06-15
Matura - matematyka, poziom rozszerzony.

20200610_134848.jpg
2020-06-10
Matura - język angielski, poziom rozszerzony.

20200610_090256.jpg
2020-06-10
Matura - język angielski, poziom podstawowy.

O czym należy pamiętać.jpg
2020-06-10
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - informacje

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Podczas trwania egzaminów nie można korzystać z szafek szkolnych. Do przechowywania ubrań, toreb itp. przeznaczone zostają 3 pomieszczenia: dla klasa 8 A – s. 3; dla klasy 8 B – s. 16, dla klasy 8 C – s. 17. Rzeczy są umieszczane w workach foliowych. Ich odbiór będzie możliwy po skończeniu egzaminu.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających - – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

  2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z dalszymi informacjami określonymi w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

  3. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu –

   1. 16.06.2020 r.– klasa 8C przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.30

   1. 17.06.2020 r. klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.30

   1. 18.06.2020 r. - klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.30

  1. żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

  2. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

  3. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

  4. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


 


Godziny wejść -SSP.jpg
2020-06-10
GODZINY WEJŚĆ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYCHODZENIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA WYZNACZONE GODZINY:


 

16.06.2020 r. (wtorek) klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.30

17.06.2020 r. (środa) klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.30

18.06.2020 r. (czwartek) klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.30

 

 

SALE WYZNACZONE NA PRZECHOWYWANIE UBRAŃ, TOREB ITP.


Klasa 8 A – s. 3;

klasa 8 B – s. 16,

klasa 8 C – s. 17.

 


CKE - obrazek.jpg
2020-06-10
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

20200609_083904.jpg
2020-06-09
Matura - matematyka, poz. podstawowy.

20200608_134342.jpg
2020-06-08
Matura - język polski, poziom rozszerzony.

20200608_090010.jpg
2020-06-08
Matura - język polski, poziom podstawowy

Info.jpg
2020-06-03
Maturzysto! Przeczytaj Uważnie Regulamin Organizacji Egzaminu

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Podczas trwania egzaminów nie można korzystać z szafek szkolnych. Do przechowywania ubrań, toreb itp. przeznaczone zostają 3 pomieszczenia: dla klasa 3 A – s. 3; dla klasy 3 B – s. 15, dla klasy 3 C – s. 17. Rzeczy są umieszczane w workach foliowych. Ich odbiór będzie możliwy po skończeniu egzaminu.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających - – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.


 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z dalszymi informacjami określonymi w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

 3. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.


 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ

 1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obok przedmiotu znajdować się będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą korzystać z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.


 

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

  3. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu –

   1. 08.06.2020 r. (j. polski) – klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.30

 1. 09.06.2020 r. (matematyka)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.00

 1. 10.06.2020 r. (j. angielski PP) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.15

 1. 10.06.2020 r. (język angielski PR) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 13.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 13.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 13.15

 1. żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

 2. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

 3. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

 4. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 


 


 


Godziny wejść na egzamin.jpg
2020-06-03
Godziny wejść na Egzamin Maturalny

08.06.2020 r. (j. polski) klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.30

09.06.2020 r. (matematyka)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.00

10.06.2020 r. (j. angielski PP)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.15

10.06.2020 r. (język angielski PR) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 13.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 13.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 13.15

Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę, czekają na zewnątrz szkoły, nie grupują się, zachowując odpowiedni odstęp (min 1,5 m). Po wejściu do szkoły, uczniowie udają się do sal przeznaczonych na przechowywanie ubrań, toreb itp.
Klasa 3 A – s. 3; klasa 3 B – s. 15, klasa 3 C – s. 17.

 


Biblioteka.jpg
2020-06-02
Informacja dotycząca zasad działania biblioteki szkolnej

Od poniedziałku 1.06.2020r. oddajemy książki do biblioteki.

 


Skrzatusz.jpg
2020-06-01
Msza Święta dla Maturzystów.

6 czerwca 2020r. o godzinie 20:00 w Skrzatuszu zostanie odprawiona Msza Święta za tegorocznych Maturzystów.

Ksiądz Biskup wszystkich serdecznia zaprasza.