Złote Liceum 2020 - Perspektywy

2019/20

Amelia Pietrzak.jpg
2020-06-17
Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o konkursach poetyckich na skalę międzynarodową, nie myślałam, że kiedykolwiek wezmę w takim udział. Nie piszę długo, ani też nigdy nie wydawało mi się, aby moja twórczość była wybitna. Jednak miałam wokół siebie wielu ludzi, którzy zachęcali mnie abym tworzyła. Przelewałam więc uczucia na papier z nadzieją, że właśnie tym osobom spodoba się to, co tworzę. Moje wiersze i miniaturki, były kierowane do moich przyjaciół ze szkoły oraz z Klubu Literackiego „Pegazik”. Potem stwierdziłam, że spróbuję swoich sił podczas konkursów i udało mi się odnieść sukces. Otrzymałam wyróżnienie Pierwszym Międzynarodowym Konkursie literackiej Twórczości Młodzieży – „Witkacy. Napisane dzisiaj”, z czego ogromnie się cieszę i staram się dalej tworzyć w nadziei na kolejny sukces i doskonalenie tego co już potrafię. Najważniejszym jest, aby nigdy nie przestawać marzyć o tym, co chce się osiągnąć, ponieważ wszystko jest możliwe.

Amelia Pietrzak


 


20200616_135219.jpg
2020-06-16
Matura - wiedza o społeczeństwie.

20200616_084106.jpg
2020-06-16
Matura - biologia.

20200615_085817.jpg
2020-06-15
Matura - matematyka, poziom rozszerzony.

20200610_134848.jpg
2020-06-10
Matura - język angielski, poziom rozszerzony.

20200610_090256.jpg
2020-06-10
Matura - język angielski, poziom podstawowy.

O czym należy pamiętać.jpg
2020-06-10
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - informacje

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Podczas trwania egzaminów nie można korzystać z szafek szkolnych. Do przechowywania ubrań, toreb itp. przeznaczone zostają 3 pomieszczenia: dla klasa 8 A – s. 3; dla klasy 8 B – s. 16, dla klasy 8 C – s. 17. Rzeczy są umieszczane w workach foliowych. Ich odbiór będzie możliwy po skończeniu egzaminu.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających - – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

  2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z dalszymi informacjami określonymi w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

  3. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu –

   1. 16.06.2020 r.– klasa 8C przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.30

   1. 17.06.2020 r. klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.30

   1. 18.06.2020 r. - klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.30

  1. żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

  2. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

  3. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

  4. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


 


Godziny wejść -SSP.jpg
2020-06-10
GODZINY WEJŚĆ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYCHODZENIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA WYZNACZONE GODZINY:


 

16.06.2020 r. (wtorek) klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.30

17.06.2020 r. (środa) klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.30

18.06.2020 r. (czwartek) klasa 8 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 8 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 8 C przychodzi na godzinę 8.30

 

 

SALE WYZNACZONE NA PRZECHOWYWANIE UBRAŃ, TOREB ITP.


Klasa 8 A – s. 3;

klasa 8 B – s. 16,

klasa 8 C – s. 17.

 


CKE - obrazek.jpg
2020-06-10
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

20200609_083904.jpg
2020-06-09
Matura - matematyka, poz. podstawowy.

20200608_134342.jpg
2020-06-08
Matura - język polski, poziom rozszerzony.

20200608_090010.jpg
2020-06-08
Matura - język polski, poziom podstawowy

Info.jpg
2020-06-03
Maturzysto! Przeczytaj Uważnie Regulamin Organizacji Egzaminu

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Podczas trwania egzaminów nie można korzystać z szafek szkolnych. Do przechowywania ubrań, toreb itp. przeznaczone zostają 3 pomieszczenia: dla klasa 3 A – s. 3; dla klasy 3 B – s. 15, dla klasy 3 C – s. 17. Rzeczy są umieszczane w workach foliowych. Ich odbiór będzie możliwy po skończeniu egzaminu.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających - – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.


 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z dalszymi informacjami określonymi w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

 3. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.


 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ

 1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obok przedmiotu znajdować się będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą korzystać z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.


 

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

  3. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu –

   1. 08.06.2020 r. (j. polski) – klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.30

 1. 09.06.2020 r. (matematyka)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.00

 1. 10.06.2020 r. (j. angielski PP) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.15

 1. 10.06.2020 r. (język angielski PR) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 13.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 13.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 13.15

 1. żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

 2. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

 3. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

 4. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 


 


 


Godziny wejść na egzamin.jpg
2020-06-03
Godziny wejść na Egzamin Maturalny

08.06.2020 r. (j. polski) klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.30

09.06.2020 r. (matematyka)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.15

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.00

10.06.2020 r. (j. angielski PP)- klasa 3 A przychodzi na godzinę 8.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 8.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 8.15

10.06.2020 r. (język angielski PR) - klasa 3 A przychodzi na godzinę 13.30

Klasa 3 B przychodzi na godzinę 13.00

Klasa 3 C przychodzi na godzinę 13.15

Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę, czekają na zewnątrz szkoły, nie grupują się, zachowując odpowiedni odstęp (min 1,5 m). Po wejściu do szkoły, uczniowie udają się do sal przeznaczonych na przechowywanie ubrań, toreb itp.
Klasa 3 A – s. 3; klasa 3 B – s. 15, klasa 3 C – s. 17.

 


Biblioteka.jpg
2020-06-02
Informacja dotycząca zasad działania biblioteki szkolnej

Od poniedziałku 1.06.2020r. oddajemy książki do biblioteki.

 


Skrzatusz.jpg
2020-06-01
Msza Święta dla Maturzystów.

6 czerwca 2020r. o godzinie 20:00 w Skrzatuszu zostanie odprawiona Msza Święta za tegorocznych Maturzystów.

Ksiądz Biskup wszystkich serdecznia zaprasza.


freerice-cover-image.jpg
2020-05-31
Finał akcji,, Free rice"

Przez cały rok szkolny nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie „Free rice”, który działa w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, wykorzystując swój angielski do zbierania ziarenek ryżu. Na stronie internetowej akcji znajdowali oni słowo w języku angielskim i cztery propozycje, co to słowo może oznaczać. Następnie wybierali odpowiedź, która według nich jest dobra. Każda prawidłowa odpowiedź oznaczała przekazanie przez sponsorów 10 ziarenek ryżu dla potrzebujących. Po prawej stronie pojawiała się miska, która napełniała się ryżem w zależności od tego, jak uczniowie poradzili sobie z zagadką. Jeśli odpowiadali prawidłowo, dostawali trudniejsze pytanie. Jeśli się pomylili, nic straconego. Następna zagadka była nieco prostsza. Poza tym, w akcji chodziło nie tylko o pomaganie innym, ale też o poprawienie swojego angielskiego (i swojej oceny na koniec roku szkolnego). Akcja trwała przez cały rok szkolny i nie przerwało jej nawet zamieszanie z wirusami. Konkurs wygrała Dominika Kozłowska, a wyróżnienia otrzymały Weronika Żabówka, Asia Majewska oraz p. Agnieszka Matyla.

 

Gratuluję!

 

Ewelina Wącisz


Myj ręce.jpg
2020-05-22
WAŻNE! ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE

w czasie konsultacji, zgodne z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni.

 1. Korzystanie z zajęć w formie konsultacji w szkole, uczniów zdrowych, bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Udostępnienie harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych na stronie internetowej szkoły (lots.pila.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

 3. Obowiązek dezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły.

 4. Wywieszanie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz umieszczenie instrukcji do dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

 5. Obowiązek uwzględniania zasad:

  1. 4 m2 na osobę

  2. 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,

  3. 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

 6. Maksymalna wielkość grupy - 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego, zwiększenie liczby uczniów – nie więcej niż o 2 osoby.

 7. Wyznaczanie stałych sal na konsultacje tej samej grupy.

 8. Ograniczanie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, obowiązek zachowania dodatkowych środków ostrożności.

 9. Według potrzeb, zapewnianie pracownikom i używanie przez nich środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice).

 10. Utrzymywanie czystości w salach do konsultacji, pomieszczeniach sanitarnych, ciągach komunikacyjnych. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 11. Zorganizowanie spotkania dyrekcji z pracownikami – szczególny nacisk kładziony na profilaktykę zdrowotną. Nie przychodzenie do szkoły pracowników chorych.

 12. W miarę możliwości, nie angażowanie w prowadzenie zajęć osób po 60. roku życia.

 13. Ograniczanie pożyczania sobie nawzajem podręczników, przyborów szkolnych przez uczniów.

 14. Wietrzenie sal lekcyjnych, minimum 1 raz na godzinę.

 15. Częste mycie rąk przez uczniów i nauczycieli.

 16. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.


 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. Wyznaczenie pomieszczenia (gabinet lekarski, I piętro), wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, przeznaczonego do odizolowania w nim osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 2. Udostępnienie numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych w sekretariacie szkoły oraz wywieszenie ich na każdym z pięter budynku.

 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, korzystanie ze szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.


 

Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

 1. Informacja o stwierdzeniu objawów chorobowych zostaje bezzwłocznie przekazana do sekretariatu szkoły.

 2. Informacja z sekretariatu zostaje bezzwłocznie przekazana dyrekcji szkoły oraz wykonany zostaje telefon do rodziców ucznia.

 3. Dyrekcja szkoły decyduje o powiadamianiu dalszych instytucji: organ prowadzący, kurator oświaty, stacja sanitarno-epidemiologiczna, służby medyczne.


 

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r.


 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Wprowadza się okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika, każdorazowo będzie zdezynfekowany blat, na którym leżały książki.

4. Przyjęte książki będą odłożone do kartonów. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.

5. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami będzie zachowywany dystans społeczny – nie będzie można tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

6. Po każdym czytelniku będzie dezynfekcja.

7.Jeżeli okładka foliowa na książce będzie przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane będzie wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny, książkę będzie można ponownie obłożyć okładką foliową.


 

PROPOZYCJE ZAPISÓW ORGANIZACYJNYCH I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

1. Nauczyciel bibliotekarz ustali z wychowawcami klas zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadomi rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z regulaminem (zwrot podręczników w kompletach, usuniecie zabrudzonych folii i zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4. Za zagubione lub zniszczone książki i podręczniki ,rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ich odkupienia.

5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu materiałów bibliotecznych, powinien być w maseczce i rękawiczkach.

7.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.


 

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

1. Bibliotekarze są zobowiązani pracować w maseczkach (przyłbicy) i rękawiczkach .

2. Bezpieczna odległość między czytelnikiem a bibliotekarzem wynosić będzie min. 1,5 m.

3. Zapewnione zostanie wietrzenie pomieszczenia bibliotecznego.

4. Regularnie czyszczone będą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty.

5. Czytelnicy nie będą mogli przekraczać wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze.

6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni.


REGULAMIN KONSULTACJI NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

od 25.05.2020 r. – możliwość konsultacji dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i uczniów klas 3 liceum

od 01.06.2020 r. – możliwość konsultacji dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i liceum

DROGI NAUCZYCIELU

 1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

 4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

DROGI UCZNIU

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.


3C.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III c

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS


3B.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III b

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS